Convenant Cultuureducatie en evaluatie

Convenant Cultuureducatie en evaluatie

In 2015 heeft de gemeente Noordenveld een convenant gesloten over de uitvoering van cultuureducatie op school met het basisonderwijs in Noordenveld. Alle schoolbesturen van het Primair Onderwijs hebben het convenant in 2015 ondertekend.

Convenant Cultuureducatie en evaluatie van het convenant tussen gemeente en primair onderwijs in de gemeente Noordenveld
Volgens de afspraken in het convenant is er geld voor cultuureducatie van gemeente en onderwijs samengevoegd en daarmee is het mogelijk geworden een cultuureducatie programma samen te stellen, waaraan alle basisschoolgroepen deel kunnen nemen en waarin alle kunsten en aan bod komen, via doorgaande leerlijnen. De kunsten komen aan bod via het Cultuurmenu en er wordt specifiek aandacht gegeven aan muziekeducatie via Algemene Muzikale Vorming in alle groepen 3 en 4. Niet alleen de kunsten komen aan bod. Ook erfgoed educatie komt in alle groepen aan bod.

Het convenant liep van 2015 tot 2020. In het convenant zijn doelen vastgelegd.

Doelen

  • verdieping van het huidige cultuuronderwijs op de scholen, waarbij leerlingen breed geïnformeerd worden over kunst en cultuur en deze kennis toepassen.
  • een betere afstemming tussen vraag en aanbod.
  • het ontwikkelen van een website dat voor alle betrokken partijen dient als informatiekanaal op het gebied van cultuureducatie.
  • verdergaande samenwerking tussen scholen en lokale culturele aanbieders via netwerkbijeenkomsten.
  • waar mogelijk een koppeling van het cultuuronderwijs op de scholen aan naschoolse cultuuractiviteiten, waarbij verdere verdieping van de lesstof voor het individuele kind centraal staat.

Evaluatie van het convenant

In 2019 is het convenant geëvalueerd door Hanny van Schijndel, onderzoekster sinds 2009 verbonden aan de NHLStenden schoolleideropleiding.

De conclusies in dat onderzoek waren positief.
Geconcludeerd is dat de CEN-organisatie staat als een huis. Het convenant is uitgevoerd en de doelen die verwoord zijn in het convenant, zijn gehaald.

U kunt het evaluatieonderzoek lezen via deze link.

De belangrijkste uitdagingen zijn:

  • Diepgang van cultuureducatie in het onderwijs
  • Rendement blijven halen uit de activiteiten van het cultuurmenu door een goede voorbereiding en verwerking, over de gehele linie in het Primair Onderwijs, daarmee bereik je verdieping.
  • Verbinding leggen met schooleigen beleid, daarmee maak je groei mogelijk.
  • Deskundigheid borgen in de teams: ook bij de schoolleiders
  • En in elke school een gecertificeerde cultuurcoördinator

De uitdagingen vormen een aanmoediging voor het onderwijs om verder te werken aan visie op cultuuronderwijs en de ontwikkeling van het kind. Het is van belang dat op schoolniveau actief aan de slag wordt gegaan met een schooleigen visie op het cultuuronderwijs en dat dit concreet wordt gemaakt het eigen onderwijsprogramma.
De rol van de gemeente is en blijft faciliterend en ondersteunend.

Mede aan de hand van de evaluatie is een nieuw convenant gesloten tussen gemeente en primair onderwijs in Noordenveld voor de periode 2020 – 2025.