Convenant Cultuureducatie Noordenveld

Convenant Cultuureducatie Noordenveld

In december 2020 is een hernieuwd convenant gesloten over de uitvoering van cultuureducatie op school met het basisonderwijs in Noordenveld.

CEN 2020 – 2025
Dit convenant is gesloten op basis van de ervaringen die er waren over de periode 2015 – 2020 en mede aan de hand van de evaluatie over die periode.

Alle schoolbesturen van het Primair Onderwijs in Noordenveld hebben het nieuwe convenant wederom ondertekend.
Volgens de afspraken in het convenant is er geld voor cultuureducatie van gemeente en onderwijs samengevoegd en daarmee is het mogelijk geworden een cultuureducatie programma samen te stellen, waaraan alle basisschoolgroepen deel kunnen nemen en waarin alle kunsten en aan bod komen, via doorgaande leerlijnen. De kunsten komen aan bod via het Cultuurmenu en er wordt specifiek aandacht gegeven aan muziekeducatie via Algemene Muzikale Vorming in alle groepen 3 en 4. Niet alleen de kunsten komen aan bod. Ook erfgoed educatie komt in alle groepen aan bod.

In het convenant zijn doelen vastgelegd.

Doelen

 • verdieping van het huidige cultuuronderwijs op de scholen, waarbij leerlingen breed geïnformeerd worden over kunst en cultuur en kennis maken en deze kennis toepassen.
 • Verdere ontwikkeling van een visie op cultuureducatie en een schooleigen beleid waarin blijvende aandacht is voor het aanstellen van cultuurcoördinatoren en deskundigheidsbevordering op schoolniveau (schoolleider en teamlid).
 • een duurzame afstemming tussen vraag en aanbod.
 • het in stand houden, doorontwikkelen en gezamenlijk gebruiken van de website (CultuurEducatieNoordenveld of CEN), dat voor alle betrokken partijen dient als informatiekanaal op het gebied van cultuureducatie
 • duurzame samenwerking tussen scholen en lokale culturele aanbieders via netwerkbijeenkomsten.
 • waar mogelijk een koppeling van de inhoud van het cultuuronderwijs op de scholen aan naschoolse cultuuractiviteiten, waarbij verdere verdieping van de lesstof voor het individuele kind centraal staat.

In het convenant zijn een vijftal prestaties vastgelegd, omschreven als pijlers van Cultuureducatie Noordenveld.

Zes Pijlers

Het cultuuronderwijs in Noordenveld bestaat in 2025 uit 6 pijlers:

 1. Een breed en gevarieerd cultuurmenu
  voor alle leerlingen in het Primair Onderwijs.
  Dit is een gezamenlijk ingekocht basisprogramma op het gebied van cultuureducatie, waarvan de inhouden bepaald worden door de CEN-groep o.l.v. een cultuurexpert ten behoeve van alle basisscholen. De algemene muzikale vorming, de lokale erfgoedcanon en de producten, die op vraag van de scholen ontwikkeld zijn door de lokale culturele omgeving, maken hier structureel deel van uit.
  Daarnaast kent het cultuurmenu voor alle groepen tweejaarlijkse activiteiten en programma’s. Deze zijn voor de groepen 1-4 vooral gericht op kennismaking met de verschillende cultuurgebieden en voor de groepen 5 t/m 8 op uitbreiding en verdieping van de al eerder opgedane kennis, vaardigheden en attitudes.
  Alle activiteiten en programma’s in het cultuurmenu passen in een door de scholen bepaalde doorgaande leerlijn cultuuronderwijs en dragen bij aan het bereiken van de kerndoelen Kunstzinnige Oriëntatie (en het toekomstig curriculum nu). De activiteiten worden zoveel mogelijk verbonden met andere leergebieden. De scholen voeren, via hun vertegenwoordigers in de CEN- groep, de volledige regie op inhoud en organisatie van het gezamenlijke cultuurmenu.
 2. CEN groep
  bestaat uit gecertificeerde ICC-ers (interne cultuur coördinatoren op school) en wordt aangestuurd door een cultuurexpert. Zij verstrekt informatie aan en onderhoudt contact met CEN stuurgroep, contactpersonen op de scholen, een organisatiebureau en cultuuraanbieders. Deze bovenschools werkende groep bepaalt, in overleg met de scholen, de inhouden van het gezamenlijke cultuurmenu. Jaarlijks evalueert zij op basis van de bevindingen van de scholen inhoud en organisatie van het cultuurmenu en doet hiervan verslag in de CEN stuurgroep.
  De uitgangspunten van het convenant zijn leidend bij de werkzaamheden van de CEN- groep. Alle scholen dragen naar rato bij aan de kosten die voortkomen uit de werkzaamheden van de CEN- groep. Zie in toelichting; Organogram organisatiestructuur
 3. Aanvullende culturele activiteiten per school
  die passen bij de door de individuele school gewenste visie op cultuureducatie en recht doen aan de gewenste profilering bijvoorbeeld door inkoop van extra deskundigheid of activiteiten ter ondersteuning van de gewenste leerlijnen. Alle scholen beschikken over een actueel beleidsplan voor de eigen school. Zij borgen hierin hun visie op cultuureducatie en de samenhang met de rest van het onderwijsprogramma. Vaste elementen zijn het benoemen van interne cultuurcoördinatoren en deskundigheidsbevordering van schoolleider en team.
  De scholen dragen actief bij aan de ontwikkeling van cultuureducatieve programma’s van de cultuuraanbieders.
 4. Website CEN
  gericht op informatieverstrekking over de gemeentelijke binnen- en naschoolse cultuureducatie (waaronder het cultuurmenu en overige culturele activiteiten) bedoeld voor docenten, leerlingen, ouders, cultuurcoach en andere belangstellenden. Hierin wordt voor de afstemming tussen vraag naar en aanbod van lokale en regionale cultuuractiviteiten een link opgenomen naar de provinciale site Cultuuractief.nl of een alternatief daarvoor. Deze site is uitsluitend bestemd voor scholen en cultuuraanbieders.
 5. Cultuurcoach
  onderhoudt contacten met gemeente, CEN-werkgroep en lokale cultuuraanbieders en legt verbanden tussen binnen- en naschoolse cultuuractiviteiten. De inzet van de cultuurcoach in het kader van de cultuureducatie wordt geheel gefaciliteerd door de gemeente.
 6. CEN en Voortgezet Onderwijs
  CEN oriënteert zich tezamen met de convenantspartijen Primair Onderwijs op een sterke en beredeneerde doorlopende leerlijn cultuureducatie die aansluit bij de eerste jaren van het Voortgezet Onderwijs. Dit vindt plaats in een leergemeenschap Cultuureducatie met Kwaliteit en start met gezamenlijke visieontwikkeling en aanscherpen van de leervraag. Vanuit de leergemeenschap wordt onderzocht hoe er een verbinding kan worden gelegd met het Voortgezet Onderwijs.

Voor meer informatie en achtergrond over het convenant:
Organogrammen (organisatiestructuur en financiën)
Begroting 2020-2021
Programma Cultuurmenu 2020-2021